SK zápis 2011-01

 

Z á p i s ze s chůze výboru SK Běloves, konané dne 3.1.2011.

 

Přítomni: S.Boučková, P.Hanuš, Zeiska R., Zeiska P., J.Flaška, L.Kučerová.

J.Dopita – jako host.

 

  1. Kontrola min.zápisu,

  2. Informace o čtyřkolce: ve 12/2010 prodána stará čtyřkolka za částku 10.000 Kč společnosti Australia export-imort, Praha. Nová čtyřkolka zn. Can-Am Bombardier, model 2009, v cenové nabídce 299.000 Kč je poptávána u firmy GalaxyBike v Jablonci n.N., v prosinci 2010 jí byly dodány pásy z původního stroje k přizpůsobení na stroj nový. Ten bude zakoupen po získání finančních prostředků z prodeje nemovitosti čp.298 v Bělovsi.

  3. Informace o provozu LV Brabák – výborné sněhové podmínky, jízdné ponecháno na úrovni sezony 2009/2010.

  4. Výborem bylo navrženo a p.Dopitou odsouhlaseno uzavření dodateku Smlouvy o zprostředkování a poslytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti ze dne 11.6.2010 s firmou DOKUMA s.r.o,. - bod III. Provize zprostředkovatele takto:

Původní částka 100 000,- Kč, nová částka 70 000,- Kč. Zároveň bude v dodatku Smlouvy o zprostředkování odůvodněno, proč došlo ke snížení zprostředkovatelské odměny na 70 000,- Kč

  • O návrhu ke zhotovení dodatku ke Smlouvě o zprostředkování proběhlo hlasování: Souhlasili přítomní: Hanuš, Flaška, Kučerová, Zeiska P., Zeiska R. (S. Boučková byla nucena z rodinných důvodů jednání opustit)

Zajistí p.Zeiska – do 10.1.2011.

 

  1. Ohledně navrhovaného dodatku č.1 ke kupní smlouvě s manželi Panenkovými, který má výbor SK k dispozici – výbor navrhl opravit tento dodatek o relevantní připomínky Zeisky R., rozeslané členům výboru E-mailem dne 31.12.2010 v 11:15 následovně:

 Z přítomných členů v hlasování s tímto souhlasili Hanuš, Flaška, Kučerová, Zeiska P. (Boučková byla nucena z rodinných důvodů jednání opustit), proti byl Zeiska R. 

  • Protože již Panenkovi od 1. prosince 2010 užívají dům č.p. 298 Vítkova v Bělovsi na základě nájemní smlouv, Výbor SK se dohodl s J. Dopitou (spol. DOKUMA), že v dodatku kupní smlouvy budou tyto skutečnosti řádně pojmenovány, aby byly v souladu se skutečným stavem.

  • Zároveň bylo hlasováno o tom, že v dodatku ke smlouvě kupní budou zachovány údaje o Kupní ceně a způsobu její úhrady v bodě III.

Provede: J. Dopita v Dodatku – do 10.1.2011

 

  1. Výbor SK dle mandátu výroční členské schůze ze dne 26.5.2005 souhlasí s prodejem nemovitostí tj. budovy čp. 298, včetně pozemku parc.č. st. 317 v k.ú.Běloves manželům Jaroslavu a Simoně Panenkovým, které jsou v majetku SK Běloves o.s. a souhlasí se zřízením zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch peněžního ústavu, jehož prostřednictvím budou manželé Panenkovi nákup nemovitostí financovat. Zároveň souhlasí a pověřuje pana Pavla Hanuše  podpisem zástavní smlouvy k uvedeným nemovitostem ve prospěch finančního ústavu za účelem získání sjednané kupní ceny.

 

 Zapsala: Kučerová Libuše