SK zápis 2011-02

Z á pi s ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 11.2.2011.

Přítomni: Hanuš, Flaška, Kučerová.

Informativní schůze – výbor není usnášeníschopný.

 

  • P.Hanuš informoval o problému, který nastal na Katastrálním úřadě při zřizování věcného břemene vstupu do nemovitosti čp.298 přes část parcely č.127, která není v majetku SK Běloves. Zápis věcného břemene vstupu je podmínkou pro zaregistrování zástavní smlouvy k nemovitosti čp.298, která se nachází na parcele č.317 a následného čerpání úvěru na zbytek kupní ceny nemovitosti manželi Panenkovými. Smlouvu o věcném břemeni může uzavřít s majitelem dotčeného pozemku pouze majitel nemovitosti, ke které má být věcným břemenem zřízen přístup, tedy SK Běloves, ne osoba, která je kupující, protože ta ještě faktickým majitelem není.

  • Návrh přítomných členů je ten, aby p.Panenka vyjednal podpis sml. o věcném břemeni se zástupci Sokola Běloves tak, že smluvní strany budou Sokol Běloves a SK Běloves a tím by byl problém vyřešen. Manžele Panenkovi bude v tomto smyslu informovat p.Hanuš.

Zapsala: Kučerová