SK zápis 2011-04-VČS

Zápis z valné hromady Sportovního klubu Běloves, o.s. konané dne 15.4.2011.

 

Program:

 • Zahájení – předseda SK

 • Hlasování o usnášeníschopnosti valné hromady dle čl. 7 stanov

 • Zvolení ověřovatelů zápisu

 • Přednesení návrhu na složení výkonného výboru SK

 • Zpráva o hospodaření za rok 2010

 • Zpráva o činnosti jednotlivých složek - oddílů

 • Diskuse

 • Závěr - předseda SK

 

 1. Hlasování o usnášení schopnosti VH – z přítomných 19 členů SK dle prezenční listiny hlasováno, že VH může přijímat usnesení, 2 členové proti – schváleno 17 hlasy, 2 hlasy proti.

 2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni – p. Boučková a p. Kaválek B. – schváleno jednohlasně.

 3. Návrh na složení výkonného výboru SK na další volební období – výbor bude mít 5 členů – zástupci jednotlivých složek - schváleno jednohlasně.

 4. Volba výkonného výboru na další volební období:

Zeiska Rostislav – schváleno 100% hlasů

Flaška Jiří - „ „

Boučková Stanislava „ „

Slováková Dana „ „

Hanuš Pavel - schváleno, 1 hlas proti

 1. Zpráva o hospodaření SK za rok 2010 – schváleno jednohlasně.

 2. Zpráva o činnosti zástupců jednotlivých složek:

 • Fotbalisti – p.Rejthar: Chodí 10-14 fotbalistů, zúčastnili se v r. 2010 Havlovického poháru, kde obsadili 9. místo.

 • Cvičení ženy - nářadí – p. Magnusková informovala o pravidelné účasti 3 žen na cvičení - prostná

 • Lyžařský oddíl – p. Hanuš: informoval o sezoně 2010/11, kdy se lyžovalo 35 dnů, na Brabák přidáno osvětlení, webkamera a teplota - možno vidět na www.skibeloves, v březnu roku 2010 nákup turniketu SKIDATA 2000, 4–kolka - prodej staré, nákup nové, plán – občerstvení na Brabáku pro veřejnost.

 1. Člen Sportovního klubu, který není ochoten sdělit SK své rodné číslo, bude platit členský příspěvek vyšší o 200,- Kč - schváleno, 1 člen se zdržel hlasování.

  Opatření je z důvodu toho, že SK dostává příspěvky od ČSTV na činnost pouze na člena s uvedeným RČ a RČ je ze strany ČSTV vyžadováno.

 1. Předseda P. Hanuš informoval o ukončeném prodeji nemoviosti u sokolovny manželům Panenkovým. Bytová jednotka byla prodána za částku 1.100.000 Kč, z čehož 70.000 Kč byla jako odměna realitní kanceláři za zprostředkování prodeje, přípravy smlouvy, vyřízení daňových náležitostí.

 • Informace o pokácení stromů na sokolovně z důvodu zanášení okapů u garáže – povoleno odborem život. prostředí MěÚ Náchod.

 • 30.4.2011 se uskuteční na Brabáku čarodejnice

   Informace pro čl. základnu:

 • Byl zvolen výbor LO ve složení Zeiska P., Zeiska R., Kučera L., Brandejs I., Hanuš P.

 • Byla podána na MÚ žádost o změnu úz. plánu na parcelu č.38/1 v k.ú. Běloves.

   Diskuse:

 • P.Vodička informoval o snaze Sportovního zařízení města Náchoda zapůjčit si turniket - na léto na koupaliště – nabízí se možnost případné spolupráce zapůjčením našeho turniketu Sportovnímu zařízení města Náchoda – bude prověřeno s ohledem na nákup druhého turniketu za výhodných finančních podmínek

 • Požadavek na zpracování hospodaření za rok 2010 z pohledu jednotlivých složek a dále na zpracování hospodaření LO v období od března do března - zaj. p. Kučerová.

 • Členy byl navržen požadavek, aby skutečná uzávěrka – odlišná od daňového a účetního ukončení účetního roku 31.12. každý rok – byl vždy po ukončení zimní sezony, tedy zpravidla k 31.3. - aby bylo již z účetních údajů patrno, jaké byly zisky za zimní sezonu.