1. Námitka SK Běloves

Přírodní památka Březinka

Stanovisko SK Běloves k vyhlášení Přírodní památky Březinka - odesláno dne 12.9.2011 DOPORUČENĚ na Krajský úřad do Hradce Králové a dáno na vědomí Městskému úřadu Náchod.

Postup byl domluven s dalšími obyvateli Bělovse v srpnu 2011 v hotelu Bonáto, kde se uskutečnila schůzka všch dotčených stra.

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

ing. Miloš Čejka

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 

 

V Náchodě 12.9.2011

Nesouhlasné stanovisko Sportovního klubu Běloves o.s. se začleněním lyžařského areálu Běloves – Brabák do Přírodní památky Březinka.

 

Výbor našeho sportovního klubu se na webových stránkách krajského úřadu seznámil s návrhem na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Březinka.

Je až neuvěřitelné, že s tak zásadním dokumentem nebyl náš Sportovní klub, jako provozovatel sportovního zařízení v území a řádný nájemce pozemků, seznámen s PP Březinka již dříve v době, kdy byly stanovovány hranice.

V územním plánu Města Náchoda je plocha, kterou užíváme ke sjezdovému lyžování a k provozování lyžařského vleku, vyčleněna jako sportoviště.

Podrobně jsme se seznámili s navrhovanými podmínkami ochrany PP Březinka a uvádíme, že navrhované podmínky ochrany jsou v příkrém rozporu s potřebami provozování lyžařského vleku a přilehlé sjezdové tratě. Pomineme-li základní rozpor, že bez vstupu na louku (mimo cesty), lze v našem areálu jen těžko lyžovat!!! ,

 

dále uvádíme :

  • navrhovaný způsob sečení louky bude nevhodný pro provozování lyžařského vleku, příliš vysoká tráva v zimním období bude nebezpečím pro lyžaře

  • zákaz vjezdu vozidel a vstupu do louky znemožní řádnou údržbu lyžařského vleku jak v zimním, tak v letním období

  • zákaz vjezdu vozidel a vstupu do louky v zimním období znemožní údržbu sněhové pokrývky na sjezdovce, pro kterou jsme zakoupily v letošním roce čtyřkolku za 350 tis.Kč, tato investice byla pro další zlepšování podmínek na sjezdovce pro náš klub klíčová a tímto zákazem by byla zcela zmařena

  • nemožnost změny vodních poměrů v území nám zamezí do budoucna plánovanou výstavbu umělého zasněžování svahu

  • zákaz provádění staveb v území nám zamezí další zlepšování našeho areálu

Rovněž se ohrazujeme proti tvrzení „Plánu péče o přírodní památku Březinka“, kde na str. 25 v části „G. Rekreace a sport“ je uvedeno, citujeme : „Objekt nástupní stanice vleku je umístěn v rozporu s územním plánem (je umístěn mimo současně zastavěné či zastavitelné území), konec citace.

Objekt dolní stanice vleku je umístěn na pozemcích určených pro sportoviště, a protože jde o objekt sloužící sportování, není jeho umístění v rozporu s platným územním plánem. Jak lyžařský vlek, tak bouda dolní stanice jsou řádně zkolaudovány!!!

 

Ze shora uvedených důvodů a po dohodě s vlastníky pozemků důrazně žádáme o

 

vyjmutí pozemku sportoviště z Přírodní památky Březinka

 

v rozsahu plochy vymezené územním plánem města Náchoda pro sportoviště na parcelách par.č. 103/1, 102/2, 102/3, 679/3 v k.ú. Běloves a to tak, aby ani ochranné pásmo PP Březinka nezasahovalo do plochy sportoviště. Pokud nebude území sportoviště vyjmuto, budou po právní stránce veškeré naše investice do areálu zmařeny a vyhlášení Přírodní památky Březinka bude v rozporu s územním plánem města Náchoda. Z těchto důvodů budeme nucení se dále bránit nezákonným krokům Vašeho úřadu.

 

Nakonec připomínáme, že v rámci sdružení Branka jsme součástí programu na údržbu lyžařských běžeckých stop, které se upravují napříč navrhovanou PP Březinka až na Dobrošov. K této údržbě je rovněž třeba vjíždět na louky motorovými vozidly.

 

S pozdravem

Za Sportovní klub Běloves o.s.

Hanuš Pavel – předseda klubu

Bílá 1975

547 01 Náchod

IČ 46524142

 

Na vědomí: Městský úřad Náchod