1. Návrh Přírodní památky Březinka

 

Návrh vyhlášení PP Březinka
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), oznamuje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území v souladu s ust. § 40 odst. 2 zákona.
 
Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název přírodní památka Březinka a v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ust. § 36 zákona. 
 
Vyhlášení uvedeného zvláště chráněného území je prováděno v souladu s ust. § 45c zákona v rámci zřizování územní ochrany evropsky významné lokality CZ0520178 Březinka jako součásti soustavy chráněných území soustavy NATURA 2000 v České republice. 
 
Navrhovaná přírodní památka Březinka se nachází na území Královéhradeckého kraje, v okrese Náchod, v katastrálních územích Běloves, Dobrošov a Náchod.
 
Předpokládaná celková výměra navrhované přírodní památky Březinka je 161,63 ha. S podrobným zákresem hranic v katastrální mapě je možné se seznámit na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (viz možnost seznámit se s návrhem plánu péče).
 
Předmětem ochrany v přírodní památce jsou extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), bučiny asociace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
 
Pro území přírodní památky se v souladu § 44 odst. 3 zákona navrhují následující bližší ochranné podmínky:
 
Pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody bude možné v přírodní památce vykonávat tyto činnosti:
 
a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití, 
b) umísťovat a povolovat stavby a zařízení, provádět změny staveb a terénní úpravy,
c) používat hnojiva a biocidní přípravky (biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem dle přílohy zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů) s výjimkou atraktantů a repelentů pro ochranu lesa, 
d) provádět jakékoli zásahy do půdy,
e) měnit stávající vodní režim,
f) záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů, sbírat rostliny a houby, odchytávat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a managementových opatření prováděných podle plánu péče,
g) krmit a přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení, která způsobují kumulaci zvěře (krmelce, lizy apod.), 
h) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu, 
i) zřizovat a vyznačovat nové veřejně přístupné účelové komunikace , stezky, pěšiny a turistické trasy,
j) vysazovat dřeviny mimo les, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,
k) provádět kosení pozemků, nejde-li o činnosti prováděné podle schváleného plánu péče,
l) jezdit na kole a na koni mimo cesty, vjíždět a parkovat motorová vozidla a přívěsy mimo silnice a účelové komunikace a místa vyhrazená orgány ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu a vozidel vodohospodářských organizací,
m) rozdělávat ohně (to se nevztahuje na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese) 
a zřizovat tábořiště, pořádat turistické, sportovní, kulturní a poznávací akce,
n) provádět geologický výzkum, průzkum a geologické práce,
o) provádět těžební zásahy (kromě nahodilých těžeb a výchovných zásahů) v lesních porostech.
 
 
Důvodem ke zřízení zvláštní územní ochrany předmětného území je jeho cennost z hlediska přírodovědného a současně zákonná povinnost příslušných orgánů ochrany přírody zabezpečit ochranu evropsky významných lokalit zařazených z důvodu výskytu evropsky významných druhů nebo evropsky významných stanovišť do nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí bude sloužit ochranné pásmo, kterým je dle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku je dle § 37 odst. 2 zákona nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
 
 
S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení přírodní památky Březinka podle § 40 odst. 1 zákona a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., včetně zákresu hranic tohoto území v katastrální mapě, je možné seznámit se a nahlédnout do něj na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pracovišti v Náchodě, Hálkova ulice 432, 1. patro vlevo, a to zejména v úřední dny: pondělí a středa od 800 do 1700 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním čísle 495 817 610 nebo 736 521 883 - Jan Novák. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je také umístěn na webu Královéhradeckého kraje na adrese www.kr-kralovehradecky.cz.
 
 
Dle ust. § 40 odst. 4 zákona mohou písemné námitky k předloženému návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území k projednání, má-li být takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle ust. § 40 odst. 2 zákona. Včas uplatněné námitky Krajský úřad Královéhradeckého kraje posoudí a vydá o nich rozhodnutí, a to do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí. 
 
 
V průběhu procesu vyhlašování přírodní památky bude po vypořádání výše uvedených námitek následovat provedení geodetických prací spočívajících ve vytyčení a zaměření průběhu hranice tohoto zvláště chráněného území. Po vyhlášení přírodní památky bude na základě výstupu výše uvedených prací zvláště chráněné území oznámeno k evidenci v katastru nemovitostí. Po vyhlášení bude území přírodní památky označeno tabulemi se státním znakem a pruhovým značením v souladu s § 42 zákona a § 10 vyhlášky č. 64/2011 Sb.