4. Odvolání SK proti vyloučení

 

V Náchodě 2011-12-12
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
 
 
Sportovní klub Běloves, o.s.
Bílá 1975
547 01  Náchod
 
 
Odvolávání se proti Usnesení
 
      Odvoláváme se proti Usnesení, které vydal dne 23.11.2011 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), ve věci vyloučení Sportovního klubu Běloves, o.s., IČ: 46524142, Bílá 1975, 54701 Náchod (dále jen sportovní klub), z účasti ve správním řízení vedeném pod č.j. 18500/ZP/2011, o námitkách k návrhu na vyhlášení přírodní památky Březinka.
 
Jako důvod odvolání uvádíme následující:
 
      Krajský úřad uvádí ve shora uvedeném usnesení, že vylučuje sportovní klub z účasti ve správním řízení z důvodu toho, že sportovní klub není vlastníkem pozemků dotčených navrhovanou ochrannou.
 
Avšak zákon č.114/1992 § 40 odst. 4 uvádí - citujeme :
 
„Písemné námitky k předloženému návrhu mohou uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání,..“.
 
      Jak jsme Vám již dříve uváděli v našem „nesouhlasném stanovisku“ ze dne 7.9.2011, je náš sportovní klub vlastníkem lyžařského vleku a dolní stanice lyžařského vleku na dotčených pozemcích. Tyto stavby a tedy „nemovitosti“ jsou řádně postaveny v souladu s územním plánem a rovněž řádně zkolaudovány.
 
Náš sportovní klub je vlastníkem nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou.
 
      Je až neuvěřitelné, jak Váš úřad ignoruje ustanovení zákona o ochraně přírody a platnost Územního plánu města Náchoda. Již v našem nesouhlasném stanovisku ze dne 7.9.2011 jsme se ohradili proti nepravdivým tvrzením „Plánu péče o přírodní památku Březinka“, upozornili jsme Vás na existenci staveb na dotčených pozemcích, jejichž řádné užívání je v rozporu s vyhlašovanou ochranou a nyní nás Váš úřad neoprávněně vylučuje ze správního řízení.
 
      Důrazně Vás žádáme, aby celá věc byla vedena řádně v souladu se zákonem, jinak se budeme muset obrátit na Váš nadřízený orgán s žádostí o přezkoumání, případně se obrátíme na ombudsmana ČR.
 
S pozdravem
 
Za Sportovní klub o.s. Běloves
Pavel Hanuš – předseda klubu