SK zápis 201-12-mimoř

Z á p i s z mimořádné schůze výboru SK Běloves, konané dne 22.12.2010.

 

Přítomni: Hanuš, Zeiska R., Zeiska P., Kučerová.

Další přítomní: p.Dopita, manželé Panenkovi.

 

l/ Manželé Panenkovi seznámili členy výboru s tím, že jim nebyl schválen bankovní úvěr na nákup nemovitosti čp.298 a ujistili členy výboru, že i nadále trvá jejich zájem o koupi nemovitosti čp.298 a že budou jednat o úvěru s dalšími bankami.

 

2/ Manželé Panenkovi předložili výboru 4.varianty možného dalšího postupu při řešení vzniklé situace. Došlo ke vzájemné dohodě na následující kombinaci navržených variant:

 

  • Bude uzavřena nájemní smlouva mezi SK Běloves a Panenkovými na dobu určitou od 1.1.2011. Cena nájemného 4 500,-/měsíčně plus náklady na spotřebované energie. Pokud dojde v této době k prodeji nemovitosti čp.298 pronajímateli, doba pronájmu skončí dnem zapsání vlastnického práva v Katastru nemovitostí ve prospěch pronajímatele.

  • Stávající kupní smlouva bude upravena dodatkem, případně převedena na novou kupní smlouvu, která bude upravena v závislosti na vzniklou situaci-provede real.kancelář DOKUMA.


Zapsala: Kučerová Libuše