SK zápis 2010-04

 

Z á p i s z výroční členské schůze Sportovního klubu Běloves, o.s., konané dne 8.4.2010.

 

Přítomni: Dle prezenční listiny.

 

  • Zahájení – předseda SK p-Hanuš

  • Zápis pořídí p.Kučerová, ověřovatelé zápisu: p.Dvořáková, p.Stránský.

  • Zprávy o činnosti jednotlivých složek roce 2009:

 

p.Kuchařová – cviční ženy – nářadí

p.Flaška – fotbal muži

p.Hanuš – lyžařský oddíl

 

  • Zpráva o hospodaření v roce 2009 – p.Kučerová.

Diskuse:

  • p.Hanuš informoval o zamítnutí žádosti na příspěvek pro SK z Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda.

  • P.Hanuš informoval o zapojení SK do projektu trasování lyž.stop prostřednictvím o.p.s.Branka.

  • Různé: Informace o stavu prodeje nemovitosti čp-298

Informace o technickém stavu čtyařkolky.

 

Člesnká schůze bere na schvaluje:

 

  • Zprávu o hospodaření Sporotvního klubu Běloves, o.s. za rok 2009

 

Zapsala: Kučerová L.

 

Ověřovatelé zápisu.