SK zápis 2011-02-mimořádný

Zápis ze schůze výboru SK Běloves, konané dne 14.2.2011.

Přítomni: Hanuš, Boučková, Zeiska R., Zeiska P, Kučerová.

Hosté: p.Dopita, p.Panenka

  • K řešení problému, který nastal na Katastrálním úřadě při zřizování věcného břemene vstupu do nemovitosti č.p. 298 přes část parcely č. 127, která není v majetku SK Běloves výbor zaujal následující stanovisko:

  • Vzhledem k tomu, že zřízení věcného břemene vstupu Sokolem Běloves pro stávajícího majitele nemovitosti č.p. 298, tedy pro SK Běloves, se jeví po předchozích postojích zástupců Sokola Běloves velice nepravděpodobné, bylo odsouhlaseno následující řešení: I přesto, že p. Panenka má se Sokolem Běloves uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, výbor přijme návrh p. Panenky na vystavení směnky dle zákona směnečného a šekového na řad Sportovního klubu Běloves, jako pojištění rozjednaného obchodu.

  • Pan Panenka vystaví na řad Sportovního klubu Běloves, IČO 46524142, směnku na částku 1 100 tis. Kč, která bude avalována třetí, zatím neznámou osobou, jako záruku na zaplacení sjednané kupní ceny nemovitosti č.p. 298 v KÚ Běloves. V tomto smyslu bude vypracován firmou DOKUMA s.r.o. dodatek č. 2 ke stávající kupní smlouvě na shora uvedenou nemovitost.

  • Po vzájemném podpisu obou dokumentů oprávněnými osobami bude na KÚ podán návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti č.p. 298 ve prospěch manželů Panenkových.

  • Jakmile se manželé Panenkovi stanou vlastníky nemovitosti č.p. 298, budou moci podepsat smlouvu o zřízení břemene vstupu k nemovitosti se Sokolem Běloves a nechat ji zaregistrovat Katastrálním úřadem Náchod. Tato skutečnost je podmínkou pro čerpání úvěru na zbytek kupní ceny nemovitosti.

  • Jakmile bude prostřednictvím čerpání úvěru doplacena kupní cena, směnka pozbude svou funkci a bude zrušena.

  • Paní Kučerová vypracuje žádost na odbor životního prostředí k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro 3 ks přerostlých borovic, které překážejí a ohrožují střechu nemovitosti č.p. 298.

Zapsala: Kučerová